Cif Nature sprej do koupelny - 750 ml

Kód: C_UNC_CIF_NAK750
Neohodnotené
Značka: Cif
€3,07 €2,54 bez DPH
Vyprodáno
Položka bola vypredaná…

Čisticí sprej do koupelny Cif receptura inspirovaná přírodou obsahuje ocet. Díky obsahu čisticích látek na přírodní bázi odstraňuje vodní kámen a nečistoty ve Vaší koupelně.

Detailné informácie

Podrobný popis

Cif dosud nebyl vnímán jako ekologická značka, ale časy se mění. Nová řada "Cif Nature" POUŽÍVÁ POUZE SLOŽKY PŘÍRODNÍHO PŮVODU A JE V 100% RECYKLOVANÉ LAHVI.

 
JAK POUŽÍVAT
  • Nastříkejte na čištěný povrch.
  • Nechte pár vteřin působit.
  • Setřete suchým hadříkem
 
 

Nepoužívejte na lakované povrchy, přírodní linoleum nebo porézní materiály, jako je např. mramor. Po použití na plastovém povrchu okamžitě opláchněte, abyste zabránili jeho poškození. Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce. Před použitím na citlivém povrchu a materiálech, na novém nebo neobvyklém povrchu, lakovaném nebo hliníkovém povrchu: vyzkoušejte přípravek nejprve na malé nenápadné ploše.

Složení Cif Nature:

Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfum, Limonene, Linalool, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Můţe vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Dodatočné parametre

Kategória: Čisticí prostředky do koupelny a kuchyně
Hmotnosť: 0.8 kg
Objem: 750 ml
Výrobce: UNILEVER
Položka bola vypredaná…